Slide background Monitoring průmyslových procesů a řízení
v reálném čase

Systém SGS32 pro správu technologických procesů je vhodný pro monitoring průmyslových procesů a řízení v reálném čase. Řešení je založeno na distribuovaném zpracování signálů z procesu a jejich centralizovaném uchování a jednotném přístupu k měřeným hodnotám.

Rozsah systému pokrývá potřeby jednotlivých souborů až po komplexní řízení technologických celků. Systém pro správu technologických procesů nachází své uplatnění v průmyslu, výrobě, strojírenství apod.

Funkčnost

Základem řešení je centrální databáze shromažďující informace o stavu technologie na bezpečnostní SGS32 Server. V databází se koncentrují a uchovávají všechna data z technologických celků jako grafy čidel, informace o alarmech, záznamy provozu a chyby systému.

Srdcem celého systému je server, na který mohou být napojené další prvky počítačové sítě určené k prezentaci dat. Dispečer systému získává přehledná data o průběhu procesů, konfiguruje grafické vstupy. Management a další účastníci systému přistupují k informacím prostřednictvím replikačního serveru, který slouží zároveň jako záložní.

Replikační server odděluje technologickou a prezentační část alikace, uchovává kopie všech dat, čímž nedochází k nadměrnému zatěžování centrální databáze dotazy. Jako záložní databáze zvyšuje také počet míst, kde jsou data uložena. Data jsou tak bezpečně uložena na disku, centrálním bezpečnostním serveru i replikačním serveru. Jejich ztráta je prakticky vyloučena.

Server je základním a jediným bezpodmínečně nutným prvkem pro práci systému SGS32. Jeho hardwarové vybavení (HCL), UPS a Mirroring Event RAID v maximální možné míře minimalizují pravděpodobnost jeho případných výpadků.

Bezpečnost

Každý uživatel, který má povolen přístup k technologickým informacím, má přidělená svá práva a oprávnění pro práci s informačními daty, jako jsou alarmy, plocha, možnost editace a změnu konfiguračních dat systému.

Některé, zvlášť důležité uživatelské parametry, jako např. vypínání energetické sítě, je možno definovat v závislosti na HW, na kterém je uživatelský klient provozován. Příslušné zásahy do ovládané technologie lze pouze z příslušného počítače sítě (např. pouze z dispečerského počítače). Všechny zásahy do konfiguračních prvků systému jsou přeneseny všem klientům sítě, bez požadavků na dodatečné překlady konfiguračních databázi.

Technologie

Systém SGS32 pro správu technologických procesů je řešení vyvinuté na nástrojích Microsoft.

Servery systému pracují na bázi operačního systému WindowsNT 4.0 nebo Windows 2000 server, klienty mohou být počítače s libovolným 32-bitovým operačním systémem Windows, tj. Win 9X, NT, 2000.

Komunikace a výměna informací mezi jednotlivými stanicemi sítě, ať už jde o klientské stanice nebo drivery k technologickým počítačům, je založena výhradně na síťových protokolech TCP/IP s využitím RPC technologií, které mimo jiné zabezpečují otevřenost celého řešení na spolupráci (výměnu dat) s jinými operačními systémy (VMS, UNIX,…).

Pro archivaci dat je využita technologie mapování souborů s vnitřní strukturou závislou na charakteru archivované veličiny. Tato technologie zaručuje kromě optimalizovaných zápisů, rychlý přístup k archivovaným datům a dynamicky měnitelné požadavky na dobu archivace.

Rozšiřitelnost

Použité technologie a nástroje firmy Microsoft umožňují otevřenost a propojitelnost s dalšími systémy.

Koncepce řešení je postavena na jednoznačné identifikaci ID čísel, umožňuje propojení jednotlivých serverů do větších informačních celků (závod->podnik->koncern).

Konfigurace systému SGS32 pro správu technologických procesů umožňuje spolupráci s jinými produkty firmy Prosystem:

  • inteligentním koncentrátorem pro sběr technologických informací TESS
  • systémem pro hlášení technologických informací pomocí telefonní linky (AUDIS)
  • systémem pro řízení důlní autligyfonní ústředny DDU
  • programem pro záznam a přehrávání telefonních hovorů WinRec


Otevřenost řešení umožňuje připojení k systému SGS32 zařízení třetích stran za předpokladu zpřístupnění komunikačního protokolu na bázi sériové linky RS232 nebo síťových protokolů TCP/IP. Autoři přitom zaručují, že jejich začleněním do systému SGS32 nebude narušena schválená funkce zařízení.

Výhody

Know-How

Při vývoji tohoto řešení byly naše dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních technologií a SW pracujícími v reálném čase.

Bezpečnost

Bezpečnost systému je zajištěna od uživatelské úrovně až po uchování a zálohování dat na několika místech.

Otevřenost

Použité technologie a celková otevřenost systému umožňují jeho propojení nejen s produkty firmy Prosystem, ale zároveň s aplikacemi třetích stran. Otevřená koncepce maximálně uspoří vložené investice.

Hledáte vhodné řešení do svého provozu?

Neváhejte nás požádat o konzultaci.